Závody ČSDL

Český svaz dračích lodí podporuje závody pořádané po celé ČR.

 

 

Závodní seriály ČSDL

R

DRAGON RACE

 • DUBEN – Dlouhé tratě Brno
 • KVĚTEN – Malé dračí lodě na Svratce
 • ČERVEN – Brněnský festival dračích lodí
 • ČERVENEC – Otrokovice/ Pavlov
 • SRPEN – Uherské Hradiště
 • ZÁŘÍ – MČR Brno

CO MŮŽETE OD ZÁVODŮ ČSDL OČEKÁVAT?

Profesionální organizaci

Závody dračích lodí v seriálech ČSDL připravují zkušení organizátoři s dlouholetými praktickými zkušenostmi. Závody jsou organozovány dle pravidel ČSDL.

sportovní úroveň

Dračí lodě jsou sportovním odvětvím, kde se mohou potkat týmy různých výkonností v dané kategorii. Od posádek kategorie FUN přes HOBBY dračí jezdce až po zkušené SPORT posádky.

Atraktivní destinace

Výhodou dračího sportu je, že mimo halové závody se konají soutěže v krásném prostředí našich řek, přehrad či rybníků.

určeno pro všechny

Dračí lodě jsou vhodným sportem pro všechny výkonnostní sportovce, od úplných začátečníků v kategorii FUN až po trénované sportovce z kategorie SPORT.

DRAGON RACE:

Amatérským posádkám dračích lodí, které pravidelně trénují a zúčastňují se více závodů v průběhu sezóny.
– Liga DL ČR je otevřena všem posádkám.
– Závodu v kategorii Dragon Race se může zúčastnit i  posádka, která není členem ČSDL, neboduje však v pořadí o Price Money
– Každý měsíc je do seriálu zařazen jeden závod. 

Soubor pravidel pro závody dračích lodí

Sestavila SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů
SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů
ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz

Tento dokument slouží jako příručka a souhrn pravidel, která mají chránit zájmy závodníků i organizátorů disciplíny dračí lodě. Příručka čerpá z pravidel Mezinárodní kanoistické federace ICF.

Závody organizované pod hlavičkou ČSDL / STK ČSK musí probíhat v souladu s těmito pravidly, přičemž všichni účastníci závodu by měli být s nimi obeznámeni prostřednictvím propozic, jež mají kapitáni k dispozici před daným závodem nebo s nimi mohou být seznámeni během porady kapitánů. Situace, které nejsou pokryty těmito pravidly, řeší rozhodčí závodu nebo organizátor dle uvážení a s přihlédnutím ke vzniklé události.

Definice zkratek a pojmů

ICF – Mezinárodní kanoistická federace (International Canoe Federation)
STK ČSK – Sportovně technická komise při Českém svazu kanoistů, nejvyšší orgán
Posádka – Skupina závodníků vystupující pod jedním jménem
Kategorie – Skupina posádek sdružená dle určených parametrů
Trať – Vytyčená vzdálenost pro závod
Závod – Proces startu a jízdy do cíle na předem stanovené trati v dané kategorii
Soutěž – Soubor závodů
Pravidla – Souhrn ustanovení zabývající se řešením problematických situací
Napomenutí – Varování rozhodčího
Penalizace – Trest za porušení pravidel
Protest – Nesouhlas s průběhem závodu, výsledkem, složením posádky, …

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE dračích lodí při Českém svazu kanoistů
ČESKÝ SVAZ DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Sídlo: Střešovická 1068/35, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 04488962
www.csdl.cz, info@csdl.cz

START

Všechny posádky jsou povinny se dostavit na start nejméně 5 minut před časem startu závodu.

 1. Pozdní příjezd – Za pozdní příjezd na start může startér posádce udělit napomenutí.
 1. Startovní povely – Poté, co jsou lodě srovnány na startovní linii, následují povely:
  ATTENTION! (POZOR)
  GO! (VPŘED) – může být rovněž nahrazeno výstřelem nebo sirénou.

Povinností a zodpovědností každé posádky je najet do startovních bloků tak, aby byla loď co nejdříve připravena (srovnána) ke startu. Pokud některá z posádek v průběhu rovnání usoudí (například vlivem povětrnostních podmínek), že není připravena, její bubeník zřetelně zvedne paži, přičemž startér rozhodne o tom, zda odloží start či nikoliv. Bubeník musí zvednout tu paži, ve které nedrží paličku. Jakmile startér vyřkne první startovní povel, nebude na zvednuté paže již brán zřetel, nerozhodne-li sám startér jinak.

 1. Samotný start – Po povelu ATTENTION je jakýkoliv pohyb pádla zakázán. Pokud startér nebo jiný rozhodčí zaznamená pohyb pádla po tomto povelu, může být posádce uděleno napomenutí za chybný start.
 1. Chybný start – Pokud jedna či více posádek zabere před povelem GO a startér situaci vyhodnotí jako chybný start, pak ihned následuje povel STOP!, který může být případně nahrazen výstřelem nebo sirénou nebo jejich kombinací.
  Pokud je k dispozici pomocná loď pro rozhodčí, měla by po chybném startu přejet se zdviženou červenou vlajkou přes všechny startovní dráhy.
  Posádky musí v tomto případě zastavit a vrátit se k opakovanému startu. Posádce, která způsobila chybný start, bude uděleno napomenutí.

Pokud je chybný start prostřednictvím videotechniky / z podnětu protestu vyhodnocen / prověřován až po dokončení závodu a chybný start je následně pomocí videotechniky pořadatele potvrzen, udělí rozhodčí posádce/ posádkám, které se provinily, penalizaci 10 vteřin.

 1. Napomenutí – První napomenutí = varování
  Druhé napomenutí = diskvalifikace
 1. Selhání techniky – V případě selhání startovacího zařízení se koná opakování startu. Pokud ale rozhodčí usoudí, že nedošlo k ovlivnění závodu, může se od opakování startu upustit.
PRŮBĚH ZÁVODU
 1. Předjíždění  –Pokud některá loď předjíždí druhou loď, je její povinností ponechat dostatek místa předjížděné lodi tak, aby neznemožnila závodníkům pádlovat. Pokud předjíždějící nebo i předjížděná loď (například v důsledku vybočení) znemožní závodníkům pokračovat v pádlování, bude takové lodi udělena penalizace 10 vteřin. Pokud předjížděná nebo předjíždějící loď způsobí kolizi (náraz do druhé lodi), může být diskvalifikována. Takovou situaci posoudí rozhodčí.
 1. Jízda na vlně – Pokud je jízdou na vlně porušeno pravidlo „Předjíždění“ a viditelně dojde k ovlivnění závodu (zlepšení pozice lodě jedoucí na vlně a naopak zpomalení „táhnoucí“ lodě), může, po vyhodnocení situace, rozhodčí udělit posádce, která toto pravidlo poruší, penalizaci 10 vteřin.
 1. Obrátky / průjezd – Pokud některá z lodí při otáčce podjede některou z bójí vyhrazených pro otáčku, je tato loď vyloučena ze závodu. Pokud je na otáčce přítomen rozhodčí, proběhne diskvalifikace hned, pokud na otáčce rozhodčí není přítomen, proběhne diskvalifikace po dokončení závodu.
  Dotek bóje z vnější strany vyhrazené pro otáčku se nepostihuje.
  Pravidlo začíná platit ve chvíli, kdy první loď protne linii první bóje. 
 1. Obrátky / předjíždění – Předjíždění je povoleno zprava i zleva. Loď přijíždějící do obrátky jako první má právo vjet do obrátky jako první. Platí zde pravidlo -výhoda 1 LAVIČKY, tzn., že za první loď se považuje loď, jejíž předáci jsou minimálně na úrovni hlavy druhé lodě.
  Pokud vjíždějí lodě do obrátky současně a ani jedna z nich nemá výhodu 1 LAVIČKY, musí lodě jet tak, aby se vzájemně neomezovaly v pádlování a platilo zde pravidlo „Předjíždění“ -viz bod 1. Porušení tohoto pravidla znamená penalizaci minimálně 10 vteřin s tím, že s přihlédnutím k situaci může rozhodčí udělit penalizaci až do výše 30 vteřin.
 1. Jízda středem dráhy – V případě závodu bez obrátek (zpravidla 200m, 500m) je posádka povinna jet středem vytyčené dráhy. Porušení tohoto pravidla může být po pečlivém uvážení rozhodčím penalizováno až 10 vteřinami.  

CÍL

 1. Mrtvý dojezd – V případě, že dvě lodě dojedou ve stejný čas, je jim přidělen shodný čas. Pokud se nacházejí na pozici, která rozhoduje o postupu do další jízdy, zařadí se do této jízdy jako loď navíc. V případě nedostatku jízd či lodí může být zařazena jízda navíc nebo pořadatel či rozhodčí rozhodne o jiném řešení s ohledem na možnosti soutěže.
 1. Dojezd – Po projetí cílem závodu je posádka povinna odebrat se ihned k výstupnímu platu a vystoupit z lodi.
PROTEST
 1. Podání protestu

–  Nesouhlas se startem nebo složením konkrétní posádky musí být podán minimálně 1 hodinu před začátkem soutěže.
–  Protest týkající se průběhu závodu musí být podán nejpozději 20 minut po dojezdu závodu.
–  Protest proti výsledkům závodu musí být podán nejpozději 20 minut po vyvěšení výsledků.

 U jednání a rozhodnutí o protestu musí být přítomni všichni účastníci (zástupce / rozhodčí ze strany pořadatele a kapitáni dotčených posádek, případně jejich zástupce). Ostatní členové posádky případně jejich rodinní příslušníci zasahující do jednání o protestu budou vykázáni a důsledkem bude rozhodnutí ve prospěch posádky, jenž toto pravidlo respektovala. Budou-li do jednání zasahovat ostatní členové nebo rodinní příslušníci obou zúčastněných posádek, bude oběma posádkám udělena penalizace 10 vteřin a jednání bude ukončeno bez nároku na vrácení zálohy.

 1. Forma protestu  

Protest musí být podán písemně na formuláři, který je k dispozici u rozhodčích, a k protestu musí být přiložena částka 500,-Kč. V případě uznání protestu bude tato částka vrácena. Pokud protest uznán nebude, částka propadá ve prospěch organizátora. 

PARAMETRY ZÁVODU
 1. DISCIPLÍNY

–  10místná dračí loď –minimálně 8 pádlujících + bubeník a kormidelník
–  20místná dračí loď –minimálně 18 pádlujících + bubeník a kormidelník

 TRATĚ

–  200 m nebo 250 m
–  500 m
–  1000m (není oficiální tratí dle ICF)
–  2000 m –intervalový závod, který musí mít 2 kola a 3 obrátky

 Pokud není určeno jinak, je na rozhodnutí organizátora, jakou zvolí trať.

 1. KATEGORIE

–  MEN –pouze muži (oficiální kategorie ICF), účast žen není povolena
–  OPEN –otevřená kategorie bez omezení pohlaví (není oficiální kategorií ICF)
–  WOMEN –čistě ženské posádky
–  MIX –smíšené posádky žen a mužů v poměru:
o 10místná DL = 4 ženy, 6 mužů
o 20místná DL = 8 žen, 12 mužů

 U kategorií Hobby může organizátor rozhodnout o jiném poměru.

Kormidelník a bubeník může být jakéhokoliv pohlaví v kterékoliv výše uvedené kategorii.

 

 1. VĚKOVÉ KATEGORIE

–  JUNIORS –do 18 let věku včetně
–  SENIORS –bez omezení věku, pouze osoby mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce a plovací vestu
–  MASTERS 40+ -pouze osoby, které dovrší v roce závodu 40 let a starší
–  MASTERS 50+ -pouze osoby, které dovrší v roce závodu 50 let a starší
–  MASTERS 60+ -pouze osoby, které dovrší v roce závodu 60 let a starší

 Věkové omezení se týká pouze pádlujících. Kormidelník může být jakéhokoliv věku, ale musí být starší 18 let. Bubeník může být jakéhokoliv věku, ale musí být starší 15 let.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
 1. Záchranné čluny –organizátorovi je doporučeno zajistit záchranný člun.
 2. Zdravotník –organizátorovi je doporučeno zajistit zdravotníka.
 3. Členové posádky musí:

–  být vhodně oblečeni, neměli by mít nic, co by jim mohlo znemožnit plavání, nebo způsobit zranění: například šperky a jiné nevhodné doplňky;
–  být plavci a uplavat minimálně 50 metrů;
–  být psychicky i fyzicky zdatní pro závod;
–  být před závodem seznámeni s bezpečnostními procedurami daného závodu;
–  být způsobilí jízdě na dračí lodi, zejména pak nebýt pod vlivem omamných a návykových látek;
–  mít řádně oblečenou záchrannou vestu, pokud je člen posádky mladší 15 let.

Porušení uvedených pravidel může být penalizováno 10 vteřinami, při hrubém porušení (například alkohol) může být posádka diskvalifikována z celé soutěže.

 1. Rozhodčí 

Rozhodčí zodpovídají za dodržování pravidel. V případě jejich porušování jsou rozhodčí oprávněni využít možnosti penalizace či diskvalifikace ze závodu nebo z celé soutěže.

Mistrovství ČR BRNO

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.